Bantuan Khairat Kematian

Faedah Khairat Kematian sehingga RM2,000 untuk dituntut oleh waris ahli TONE yang telah meninggal dunia.
TERMA & SYARAT

Faedah percuma ini adalah tertakluk kepada yang berikut:


 1. Faedah ini berkuatkuasa dari 1hb Oktober 2019.
 2. Faedah ini adalah tertakluk kepada cooling-off period seperti berikut:
  1. Ahli yang mendaftar pada 1hb April 2019 sehingga 30hb September 2019, perlu membuat Top Up minima RM30 setiap bulan (termasuk preload) untuk 2 bulan berturut-turut.
  2. Ahli yang mendaftar pada atau selepas 1hb Oktober 2019 perlu membuat Top Up RM30 setiap bulan (termasuk preload) seperti berikut:
   1. Pendaftaran BIZ pek: 3 bulan berturut-turut.
   2. Pendaftaran PULL Pek: 4 bulan berturut-turut.
   3. Pendaftaran PUSH Pek: 4 bulan berturut-turut.
   4. Pendaftaran LITE Pek: 6 bulan berturut-turut.
  3. Jika Ahli gagal Top Up semasa tempoh cooling-period tersebut, Ahli perlu memulakan tempoh cooling-off period semula untuk kembali layak.
  4. Semua Ahli lama yang didaftarkan sebelum atau pada 31hb Mac 2019 adalah layak untuk menerima faedah ini, tertakluk kepada Terma & Syarat di bawah dan tanpa perlu melalui cooling-off period.
 3. Berikutan tempoh cooling-off period, Ahli perlu kekal membuat Top Up minima RM50 setiap bulan. Kelayakan faedah ini pada bulan semasa adalah berdasarkan kiraan jumlah Top Up pada bulan sebelumnya (contoh: Top Up RM50 atau lebih pada Oktober untuk layak menerima faedah ini pada bulan November).
 4. Ahli yang mempunyai pelbagai akaun dalam TONE EXCEL, TONE PLUS atau TONE WOW perlu kekal Top Up RM50 setiap bulan dalam mana-mana satu (1) MSISDN (Nombor Telefon) untuk layak menerima faedah ini.
 5. Sekiranya terdapat kematian, faedah khairat kematian sebanyak RM2,000 boleh dituntut oleh pewaris.
 6. Ahli-ahli yang mengekalkan Top Up bulanan sebanyak RM30 – RM49.99, akan hanya menikmati separuh dari nilai faedah ini iaitu RM1000.
 7. Kelayakan menerima faedah ini tertakluk kepada ketepatan maklumat peribadi ahli seperti di dalam Kad Pengenalan/Paspot/ID Polis/ID Tentera yang digunakan semasa pendaftaran ahli.
 8. Faedah ini bermula dan berakhir berdasarkan setiap bulan mengikut kalendar. (contoh: 1hb April sehingga 30hb April).
 9. Ahli baru yang mendaftar selepas 30hb September 2019 dan berumur 70 tahun dan ke atas tidak layak untuk menerima faedah ini.
 10. Tuntutan ini perlu dibuat dalam masa 90 hari dari tarikh kematian.
 11. Sekiranya berlaku kematian, pewaris berhak menuntut faedah ini seperti yang dinamakan oleh Ahli yang meninggal dunia tersebut. Sekiranya tiada pewaris yang dinamakan oleh Ahli, faedah ini berhak diberikan kepada pasangan, anak atau keluarga terdekat. Semua ahli digalakkan untuk mengemaskini butiran pewaris didalam TGMMS (https://www.tonegroup.net/) atau TWMMS (https://www.tonewow.net/twmain/)
 12. Setiap Ahli (mengikut NRIC) hanya layak untuk sekali tuntutan sahaja, tanpa mengira bilangan nombor keahlian (samada Ahli tersebut dalam program Tone Excel, Tone Plus atau Tone Wow).
 13. Jika maklumat yang diberi adalah palsu, tuntutan tersebut batal dan tidak sah.
 14. Tuntutan akan diproses dalam masa 30 hari dari dokumen diterima.
 15. Tertakluk juga kepada Terma dan Syarat biasa yang lain dan Syarikat berhak untuk menukar Terma dan Syarat tanpa sebarang notis.

Untuk membuat tuntutan, pewaris perlu menyerahkan dokumen berikut:


 1. Borang Pemberitahuan Tuntutan perlu diisi dan ditandatangani.
 2. Salinan Kad Pengenalan atau paspot ahli yang meninggal dunia dan pewaris.
 3. Sijil asal dan salinan kematian.
 4. Salinan laporan polis (jika ada).
 5. Maklumat bank akaun pewaris.